Bedankt dat u onze school wilt steunen.

 

Wij proberen elke sponsor persoonlijk te benaderen.
Door omstandigheden kan het zijn dat we niet iedereen hebben gecontacteerd.
Als u graag wilt sponsoren, kan u uw gegevens mailen naar ictschool_boorsem@hotmail.com, zodat wij vooralsnog persoonlijk contact kunnen opnemen.

 

Alvast bedankt!

 

 

Reclame- en sponsorbeleid

Geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning die niet afkomstig is van de Vlaamse Gemeenschap en de rechtspersonen die daarvan afhangen

Bij sponsering gaat het om geld, goederen of diensten die een sponsor verstrekt, waarvoor de sponsor een tegenprestatie verlangt in schoolverband. Tegenprestaties zijn bijvoorbeeld het noemen van de sponsor op de schoolwebsite, in de schoolkrant…

Schenkingen, waar geen tegenprestatie tegenover staat, vallen niet onder het begrip sponsoring. Bij het sluiten van een sponsorovereenkomst gebruiken we de volgende regels als uitgangspunt:

  • sponsoring moet in overeenstemming zijn met de goede smaak en het fatsoen;
  • sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en doelstelling van de school;
  • sponsoring mag niet in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen die een school aan het onderwijs stelt;
  • sponsoring mag de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs niet beïnvloeden;
  • sponsoring mag geen aantasting betekenen van de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het onderwijs, de scholen en de daarbij betrokkenen;
  • sponsoring mag geen schade berokkenen aan de geestelijke en/of lichamelijke gesteldheid van leerlingen.

 

Het schoolbestuur is altijd verantwoordelijk voor wat er in schoolverband plaatsvindt. Zelfs als het gaat om bijvoorbeeld de oudervereniging die een sponsorovereenkomst aangaat waarbij een tegenprestatie wordt gevraagd waarmee ouders of leerlingen in schoolverband worden geconfronteerd. Het schoolbestuur moet ook in zulke gevallen beoordelen of de sponsorovereenkomst verantwoord is.

Als ouders het niet eens zijn met beslissingen van de school over sponsoring, kunnen zij daarover een klacht indienen bij de Commissie Zorgvuldig Bestuur - Departement Onderwijs - Kamer 5B25 - Koning Albert II-laan 15 te 1210 Brussel.