Waarin zijn wij sterk?

Ouderhoekje

Op onze school hanteren we een leerlingvolgsysteem om de leerwinst van de leerlingen te evalueren en eventueel bij te sturen. In de kleuterafdeling hanteren wij een KVS-systeem. In de derde kleuterklas wordt gekeken of een kind schoolrijp is m.b.v. de Toetertest en de Kontrabastest .

Vanaf het eerste t.e.m. het zesde leerjaar volgen we de leerlingen op met het leerlingvolgsysteem van het VCLB, zowel voor lezen als voor spelling en wiskunde. Deze gegevens worden genoteerd en bewaard in het leerlingdossier. Deze testen worden nooit mee naar huis gegeven en dienen enkel om onze gedifferentieerde aanpak bij te sturen.

 

De leesmethode Veilig Leren Lezen heeft nog een eigen LVS, dat in het eerste leerjaar gehanteerd wordt. "Toetssite" is een zeer praktisch hulpmiddel in het eerste leerjaar. Met behulp van deze internetdienst kan de leesontwikkeling van de leerlingen nauwkeurig gevolgd en geëvalueerd worden. Toetssite biedt de klasleerkracht een structuur bij de analyse van de leesontwikkeling van de leerlingen. Niet alleen is het gemakkelijk om de toetsgegevens met de Toetssite te verwerken, maar het systeem bespaart ons ook tijd. Bovendien ziet de leerkracht meteen waar zich knelpunten in de leesontwikkeling voordoen. Uniek zijn de adviezen die Toetssite geeft om leesproblemen gericht en vroegtijdig aan te pakken. (tips voor thuis - in de klas- RT)

In de lagere school krijgt het kind driemaal per jaar een rapport. Hierin wordt zowel aandacht besteed aan de cognitieve vakken, de expressieve vakken, als aan de sociaal-emotionele ontwikkeling (leef- en leerhoudingen). In dit rapport vindt u beoordelingen met een woordje extra uitleg.

Drie keer per jaar worden leerlingen besproken op de klassenraad. De directie, de zorgcoördinator, de klastitularis, CLB, externe partners (logopediste, kinesiste, …) zijn hierbij aanwezig. Hier worden de leerlingen geëvalueerd en de stappen besproken om deze kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Er worden afspraken gemaakt i.v.m. de begeleiding van de leerlingen in de school en eventueel extern.

Alle gegevens van de leerlingen worden genoteerd: toetsresultaten, overleg met externen, medische gegevens, verslagen van onderzoeken, MDO-verslagen,… Dit wordt verzameld en bewaard in een individueel leerlingdossier.

Bij overgang naar de nieuwe klastitularis worden deze gegevens doorgegeven en besproken tijdens een overlegmoment.

In de school is een zorgteam om de kinderen te begeleiden. Zij overleggen onderling, met ouders en externe partners.

Wanneer een kind de school verlaat wordt het dossier van het CLB doorgegeven. De gegevens van het leerlingdossier in de school worden besproken en op vraag, na goedkeuring van de ouders, doorgegeven aan de nieuwe school.