In elke school zijn er kinderen die extra aandacht vragen, om welke reden dan ook. Deze kinderen stellen heel uitdrukkelijk de school voor de uitdaging om te differentiëren, dit wil zeggen het aanbod van de school aan te passen aan de noden en mogelijkheden van de kinderen en niet omgekeerd. Leerkracht, het zorgteam en het CLB gaan nadenken over de doelstellingen die ze met het ene kind wel en met het andere kind eventueel niet kunnen bereiken, over hun instructiewijze, over aangepaste materialen die ze nodig hebben, over hun manier van evalueren. Kortom, ze denken na over de manier waarop de afstemming tussen wat de kinderen nodig hebben en wat de school kan bieden, zo optimaal mogelijk kan worden gemaakt. Wanneer men aanneemt dat kinderen mogen verschillen, aanvaardt men dat zowel het leertraject als het begin- en eindpunt mogen verschillen. Niet alle kinderen moeten op hetzelfde ogenblik en op dezelfde leeftijd hetzelfde kunnen. En niet alle leerlingen moeten op het einde van het schooljaar op dezelfde wijze geëvalueerd worden. Er kan dan werk worden gemaakt van gedifferentieerde parcours die kinderen kunnen volgen. 

Curriculumdifferentiatie is een belangrijke sleutel om zorgbreed onderwijs te organiseren. De klemtoon ligt daarbij op het opvolgen van de ontwikkeling van de individuele leerling of de leerlingengroep. Men gaat met andere woorden na wat een kind kan en hoever het kan geraken. Dit betekent dat kinderen die nood hebben aan extra zorg een leerlijn kunnen volgen, aangepast aan zijn /haar mogelijkheden en rekening houdend met de draagkracht van de school. Belangrijk daarbij is dat de leerkrachten zicht houden op het ontwikkelingsproces.

Dit proces van differentiatie is geen gemakkelijke opdracht. En het is ook geen haalbare opdracht voor een individuele groepsleerkracht alleen. Het vergt coördinatie en teamoverleg. Tijdens het opstellen van een gedifferentieerde leerlijn wordt er in samenspraak met de zorgcoördinator, de klastitularis, de ouders, de externe begeleiders en het CLB nagedacht over de doelstellingen die onze school met het ene kind wel en met het andere kind eventueel niet kan bereiken, over de instructiewijze, over aangepaste materialen die sommige zorgkinderen nodig hebben, over onze manier van evalueren. De klemtoon ligt daarbij op het opvolgen van de ontwikkeling van de individuele leerling of de leerlingengroep. Wij gaan met andere woorden na wat een kind kan en hoever het kan geraken.

De leerlingen met extra zorg kunnen in onze school een leerlijn volgen, aangepast aan zijn/haar mogelijkheden en rekening houdend met de draagkracht van onze school. De leerlingen met een gedifferentieerde leerlijn worden geëvalueerd a.h.v. "een sterretjesrapport". Concreet betekent dit dat er op het rapport bij elk leervakonderdeel waarbij er gebruik wordt gemaakt van een andere instructiewijze, aangepaste materialen, ... een sterretje staat. Deze resultaten moeten individueel geïnterpreteerd worden en kan men dus niet vergelijken met de resultaten van de klasgroep.