Bij contractwerk leggen we voor elk kind een activiteitenpakket voor een bepaalde periode formeel vast. Hij/zij krijgt een bepaald deel van de klastijd (contractwerktijd) ter beschikking en werkt zijn/haar contract af binnen een bepaalde periode waarbij hij/zij relatief zelfstandig mag beslissen over de duur en de volgorde van de activiteiten.

 

 

 

Minimale afspraken met de leerlingen:
 • Eerst de moet-taken, daarna de mag-taken.
 • Ordelijk en rustig werken.
 • Opdracht 2x lezen.
 • Alle materiaal terug op zijn plaats leggen.
 • Soms verbeter ik zelf met een correctiesleutel en doe dit nauwkeurig.
 • ………

 

A. Algemene doelen bij contractwerk

 • De kinderen kunnen afspraken naleven.
 • De kinderen leren zelf plannen.
 • De kinderen leren op hun eigen tempo individueel een taak af te werken.
 • De leerlingen leren zelfstandig werken: zelfstandig de opdrachten/opgaven lezen, de opdrachten afwerken en indien nodig, zelf de nodige hulpmiddelen aanwenden die in de klas aanwezig zijn.
 • De leerlingen leren bij partneropdrachten samenwerken en daarbij regelmatig een andere partner kiezen.
 • De leerlingen leren bij groepswerk samenwerken en hierbij rekening houden met elkaars verschillen (tempo, kennis, vaardigheden, mening)
 • De leerlingen leren tijdens het contractwerk rustig werken zonder anderen te storen.
 • De leerlingen zien in dat ze best beginnen met de, in hun ogen, minder fijne opdrachten.
 • De leerlingen leren zelfstandig een tijdindeling opmaken en bewaken.
 • De leerlingen leren hun opdrachten zelfstandig corrigeren met behulp van correctiesleutels.
 • De leerlingen leren reflecteren over hun aanpak, voor, tijdens en na het beëindigen van het contract.
 • De leerlingen zijn bereid om zichzelf te evalueren betreffende het eindresultaat van het beëindigde contract.
 • We verkrijgen verschillende vormen van differentiatie, o.a. in tempo: de leerlingen doorlopen de activiteiten op eigen tempo. Er is ook differentiatie wat betreft niveau: er zijn gemakkelijkere en moeilijkere activiteiten, in één en dezelfde activiteit kun je dan nog variëren wat betreft moeilijkheidsgraad, ze kunnen werken met of zonder materiaal. Als je hen laat kiezen hebben we ook differentiatie naar interesse en motivatie.
 • Er zijn toch heel wat vaardigheden-attitudes die, soms onbewust, aan bod komen: initiatief nemen, keuzes maken, overleggen, verantwoordelijkheid nemen, afspraken naleven, instructie begrijpen, plezier beleven, problemen oplossen, zelfcorrectie,     plannen…

B. Planning contractwerk

In de uurrooster is er een vast moment voorzien voor contractwerk. Leerlingen mogen verderwerken aan het contract indien ze tijdens de reguliere lesmomenten klaar zijn met een opdracht, een zogenaamd vrij moment.

 

C. Werkwijze

 • Er wordt gewerkt met een meerdere-weken-contract, rekening houdend met de REDICO-noden (remediëren, differentiëren, compenseren) van de klas.
 • Elk contract bevat verplichte opdrachten (MOET-taken) en een keuze in vrije opdrachten (MAG-taken).
 • Er is ook een ruimte voorzien voor "taken voor mij alleen". Hier staan de opdrachten op maat van de leerling zelf. (remediëring /verrijking)
 • De meeste werkbladen worden door de leerlingen zelf gecorrigeerd aan de hand van een correctiesleutel, wanneer de opdracht volledig af is. Eventuele fouten worden met groen verbeterd. De werkbladen die door de leerkracht gecontroleerd worden, zijn met 'rood' verbeterd. Zo kan het zijn dat er op één werkblad zowel groen als rood voorkomt indien een leerling niet alle fouten aangeduid heeft.

D. Inhouden

Het contract bevat verschillende opdrachten die nauw aansluiten bij de leerstof.

 

E. Zelfreflectie, zelfevaluatie a.h.v. stempels

 

F. De leerkracht

De leerkracht is tijdens de contract-momenten steeds ter beschikking van de leerlingen, als een coach, een leerprocesbegeleider, en biedt ondersteuning en bijsturing waar nodig.

Als leerkracht probeer je met deze organisatievorm wat tijd vrij te maken om leerlingen met leerproblemen eens extra te begeleiden in één of andere activiteit: de remediërende functie.