Een school kan geen zorgzame school zijn of worden, kan geen effectief zorgbeleid voeren, als dat beleid niet inhaakt op de ondersteuning die ze van haar Centrum voor LeerlingenBegeleiding (CLB) krijgt. De relatie tussen de verschillende zorg-actoren binnen de school en het CLB-team heeft immers een enorme impact op de organisatie en uitbouw van het zorgbeleid in de scholen.

Het zorgbeleid in onze school moeten we zien als doelbewuste en systematische initiatieven die worden opgezet in functie van het bevorderen of het behouden van het welzijn en welbevinden van kinderen en jongeren. Dit is slechts mogelijk vertrekkend vanuit één integrale visie op zorg. Het element zorg mag immers niet zomaar een plaats krijgen naast het onderwijs- en opvoedingsgebeuren in onze school; het moet er een vast en geïntegreerd onderdeel van worden.

De zorg in de klas én in de school wordt ondersteund door de zorg die wordt geboden vanuit de CLB’s. De zorgbegeleider slaat de brug tussen school en CLB. Het CLB is als hulpverlenende én schoolnabije instantie tevens ingebed in een netwerk van externe hulpverlening. Het CLB coördineert de afstemming van de externe hulpverlening op de geboden hulp in en nabij de school. Het CLB heeft hier een echte draaischijffunctie.

Leerlingenzorg moet een gezamenlijke verantwoordelijkheid zijn van ouders en leerlingen, school en CLB, waarin eenieder een inbreng heeft, ieder vanuit zijn eigen functie en rol.

 

 

 

Klik hier voor meer informatie