Privacyverklaring

-------------------------------

 

Respectvol omgaan met privacy! Ook in het onderwijs is het van groot belang dat de privacy van lerenden en personeel gewaarborgd blijft. Met de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt de bestaande wetgeving hieromtrent strenger. Een aantal nieuwe verplichtingen waaraan onderwijsinstellingen moeten voldoen, dienen zich aan.

Vanuit een verantwoordelijkheid voor de zorgvuldige omgang met de persoonsgegevens hebben we een Intentieverklaring Privacy in onze school ontwikkeld.

 1. Algemeen

De Gemeentelijke Basisschool van Maasmechelen behoort tot de scholengemeenschap "Maas en Kempen".

Volgende scholen maken deel uit van deze scholengemeenschap:

 • Gemeentelijke Basisschool As, Schoolstraat 1, 3668 Niel-bij-As
 • Gesubsidieerde Gemeentelijke Basisschool, Sint-Jorisstraat 11, 3630 Maasmechelen
 • Gemeentelijke Basisschool Rekem, Sint-Pieter 2, 3620 Lanaken
 • 't Schakeltje (buitengewoon lager onderwijs), Borrehoefstraat 10, 3650 Dilsen-Stokkem
 • Horizon Rotem, Haagstraat 19, 3650 Dilsen-Stokkem
 • Stedelijke Basisschool 1, Koning Boudewijnplein 4, 3650 Dilsen-Stokkem
 • Stedelijke Basisschool 2, Koning Boudewijnplein 4, 3650 Dilsen-Stokkem

De administratieve zetel van de scholengemeenschap bevindt zich te Dilsen-Stokkem (tel: +32 89 79 05 52)

 

 

De “Gemeentelijke Basisschool” bestaat uit 3 aparte vestigingen: Boorsem, Kotem en Uikhoven. De vestigingen te Boorsem en Uikhoven bieden zowel kleuteronderwijs, als volledig lager onderwijs aan. De school richt zich in eerste instantie tot de plaatselijke bevolking uit de landelijke dorpen, is gemengd en staat voor iedereen open, los van plaats van herkomst of filosofisch gedachtengoed. De school omvat een 300–tal leerlingen en een 30–tal personeelsleden.  

 

Hoofdafdeling:

Sint-Jorisstraat 11
3631 Maasmechelen          
Tel. +32 89 76 97 40       +32 89 76 97 41
Fax. +32 89 76 97 42                                               
e-mail: gemschoolboorsem@maasmechelen.be

Wijkafdelingen:

 

Vestigingsplaats Uikhoven: kleuter- en lager onderwijs
Pastoor Goossenslaan 148
3631 Uikhoven - Maasmechelen                               
Tel. +32 89 71 60 92

Vestigingsplaats Kotem: wijkafdeling voor kleuters
Grotstraat 8
3631 Kotem - Maasmechelen                                     

Tel. +32 89 38 02 93
 

 

Binnen ons pedagogisch project begeleiden we de lerenden in hun persoonlijke ontwikkeling enerzijds en in hun ontwikkeling naar samenleven in diversiteit en harmonie anderzijds. Het kwalitatief onderwijs door onze professionals geboden, garandeert elke lerende gelijke kansen, en draagt zo bij tot de maximale ontplooiing en de vorming van unieke persoonlijkheden.

De Gemeentelijke Basisschool van Maasmechelen verwerkt krachtens wettelijke bepalingen en omwille van organisatorische redenen bepaalde persoonsgegevens van leerlingen, hun ouders, personeelsleden, leveranciers, en derden. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt steeds conform de privacywetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016, ook wel AVG of GDPR genoemd). In deze privacyverklaring wordt uiteengezet hoe we met deze persoonsgegevens omgaan.

De Gemeentelijke Basisschool van Maasmechelen behoudt steeds het recht om deze privacyverklaring te wijzigen. Gelieve daarom zelf regelmatig de laatste versie van dit document te raadplegen.

Deze privacyverklaring werd het laatst gewijzigd en herzien op 20 september 2018.

 1. Discretieplicht

Alle personeelsleden van de Gemeentelijke Basisschool van Maasmechelen zijn gebonden aan een discretieplicht, ten aanzien van de persoonsgegevens van leerlingen, ouders of het gezin, en eventueel ten aanzien van elkaars persoonsgegevens. Dit betekent concreet dat zij van ambtswege uit, geen persoonsinformatie mogen vermelden of publiceren, buiten de daarvoor voorziene kanalen binnen onze school. Onderling informatie delen mag natuurlijk, maar dan via de vastgelegde kanalen en procedures, en steeds indien het in het belang is van het kind, de kinderen of eventueel de collega in kwestie. Personeelsleden worden dus van ambtswege uit geacht om de geldende beveiligings- en privacyprocedures en -afspraken steeds te volgen, teneinde het accidenteel verspreiden van persoonsgegevens te vermijden. Indien men vermoedt dat, door toedoen van uzelf of van anderen, er mogelijks persoonsgegevens buiten de context van deze discretieplicht “geraakt” zijn, dan dient men de directie hierover te contacteren.

 1. Waarom wij gegevens van jou verwerken

De Gemeentelijke Basisschool van Maasmechelen verwerkt persoonsgegevens vanuit een aantal wettelijk verplichtingen als onderwijsinstelling. Voorbeelden: we hebben jouw gegevens als leerling nodig om jou in te schrijven in de school, om aanwezigheden te kunnen registreren, om jou te kunnen begeleiden, opvolgen en evalueren.

Daarnaast hebben wij de wettelijke verplichting om bepaalde gegevens door te sturen naar andere partijen, zoals bijvoorbeeld het doorgeven van af- en aanwezigheden aan het Departement Onderwijs. Andere persoonsgegevens zijn nodig omwille van organisatorische redenen, bijvoorbeeld naam en adres van ouders van de minderjarige leerling om hen te informeren.

 1. Welke gegevens wij van jou verwerken

Wij verwerken diverse soorten persoonsgegevens. Bepaalde persoonsgegevens verkregen we rechtstreeks van jou als betrokkene.

De Gemeentelijke Basisschool van Maasmechelen verwerkt en verzamelt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • persoonlijke identificatiegegevens (o.a. naam, adres, …);
 • persoonlijke kenmerken (leeftijd, geslacht, geboortedatum en -plaats, burgerlijke staat, nationaliteit);
 • rijksregisternummer;
 • stamboeknummer;
 • gezinssamenstelling (o.a. naam van de moeder en vader, bijzonderheden betreffende het huwelijken of verbintenissen, echtscheidingen, scheidingen, namen van de partners. Namen en geboortedata van broers en zussen, kinderen);
 • levensbeschouwelijke overtuiging;
 • financiële bijzonderheden (bankrekeningnummer, schoolkosten, overzicht en opvolging van
 • betalingen, btw-nummers, betalingsmodaliteiten, …);
 • studievoortgang en begeleiding (schoolloopbaan, toets- en examenresultaten, beoordeling van de vooruitgang die in de studies worden gemaakt);
 • gezondheidsgegevens (vb. inzake lichamelijke gezondheid: epilepsie, gebruik medicatie);
 • aanwezigheden (de registratie van af- en aanwezigheden);
 • problematische afwezigheden;
 • orde- en tuchtmaatregelen;
 • beeldmateriaal.

De onderwijsinstelling verwerkt op jouw verzoek en mits uitdrukkelijke toestemming ook medische gegevens die nodig zijn om in noodsituaties correct te kunnen reageren.

 1. Hoe wij omgaan met jouw gegevens

De Gemeentelijke Basisschool van Maasmechelen gaat bij de verwerking van persoonsgegevens altijd uit van de wettelijke basisprincipes. We verwerken persoonsgegevens enkel om onze doelen te bereiken en doen dit steeds op rechtmatige en transparante basis. We verzamelen enkel die persoonsgegevens die nodig zijn om onze rechten en plichten als onderwijsinstelling na te komen. Dit betekent ook dat wij jouw gegevens niet zullen gebruiken voor andere doeleinden dan wij in dit privacyreglement noemen.

We respecteren de bewaartermijnen en bewaren jouw gegevens niet langer dan nodig (gebaseerd op wettelijke bewaartermijnen en de regels opgelegd door het Archiefdecreet).

Bij de uitvoering van onze opdrachten, doen wij soms beroep op derden, bv. leveranciers van

leerlingvolgsystemen, administratieve pakketten en educatieve leermiddelen, zoals bv. Broekx, Gimme, het Discimus-systeem van AgoDi.

De Gemeentelijke Basisschool van Maasmechelen draagt hiervoor de verantwoordelijkheid en sluit met hen overeenkomsten en geheimhoudingsverklaringen af.

Wij respecteren uw privacy en zullen nooit uw persoonsgegevens verkopen of verhuren aan derden.

Vanuit bepaalde wettelijke verplichtingen en omwille van organisatorische redenen, kunnen bepaalde persoonsgegevens doorgegeven worden aan verscheidene instanties, waaronder:

 • overheidsdiensten, zoals o.a. Departement Onderwijs, Inspectie;
 • CLB;
 • algemene en ondersteunende diensten van de scholengroep (bv. in kader van een beroepsprocedure n.a.v. een tuchtprocedure of bij vragen naar advies);
 • werkgever van de leerling-stagiair.
 1. Jouw rechten

In overeenstemming met de AVG kun je een aantal rechten uitoefenen in verband met de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je hebt namelijk het recht om:

 • een verzoek in te dienen tot inzage van de persoonsgegevens die wij van jou verwerken;
 • een verzoek in te dienen om persoonsgegevens te verbeteren (onjuiste gegevens aan te vullen of te verbeteren);
 • een verzoek in te dienen om persoonsgegevens te wissen (bv. intrekking van de toestemming voor het gebruik van foto’s).

Als de verwerking van jouw persoonsgegevens gebeurt op basis van jouw toestemming, heb je steeds het recht deze toestemming in te trekken.

De directeur van de onderwijsinstelling is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die wij van jou

verwerken.

Heb je vragen over de uitoefening van jouw rechten? Contacteer de directeur van onze school, of de ICT-coördinator.

De Gemeentelijke Basisschool van Maasmechelen zal steeds jouw vraag onderzoeken. Het zal niet altijd mogelijk zijn hierop in te gaan. Als je ons verzoekt om jouw gegevens te wissen, zullen wij nagaan of dit mogelijk is. Bij deze afweging houden wij ons aan de wettelijke verplichtingen. We zullen je steeds duidelijk informeren, uiterlijk binnen een maand na ontvangst van jouw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit kan de termijn van antwoorden verlengd worden, maar ook hierover zullen we je informeren.

Het verstrekken van de informatie of communicatie is in principe kosteloos tenzij de verzoeken kennelijk ongegrond of buitensporig zijn.

Indien je het niet eens bent met ons antwoord op jouw verzoek, heb je altijd het recht om schriftelijk een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

 1. Hoe wij jouw gegevens beveiligen

De Gemeentelijke Basisschool van Maasmechelen neemt gepaste beveiligingsmaatregelen, zowel technisch als organisatorisch om de juistheid, de vertrouwelijkheid en de integriteit van jouw persoonsgegevens te beschermen tegen bv. onverwachte vernietiging, toevallig verlies, moedwillige wijziging of ongeoorloofde toegang.

Het gebruik van logins en wachtwoorden of toegangscodes voor online tools valt onder jouw verantwoordelijkheid als eindgebruiker. Hierbij verbind je je ertoe om het vertrouwelijk karakter ervan zorgvuldig te bewaren.

 1. Praktische informatie

Contactgegevens:

De Gemeentelijke Basisschool van Maasmechelen

 

Sint-Jorisstraat 11

3630 Maasmechelen

Directeur

Ghislain Bormans

089779740

gemschoolboorsem@maasmechelen.be

 

Aanspreekpunt informatieveiligheid

ICT-coördinator

Luc Conaert

ictschool_boorsem@hotmail.com